همکاران ما جهت مشاوره در خدمت شما هستند

در صورت نیاز با کیمازی کامرس در ارتباط باشید

مواد اولیه بهداشتی
-SupplierChemical name
WilmarGlycerin
EvonikAntil 120
KAMAKHYA BOTTLERSTea Tree Oil
KAMAKHYA BOTTLERSEucalyptus Oil
KAMAKHYA BOTTLERSEvening Primrose Oil
KAMAKHYA BOTTLERSArgan Oil
KAMAKHYA BOTTLERSAlmond Oil
KAMAKHYA BOTTLERSCaraway Oil
KAMAKHYA BOTTLERSMoringa Oil
KAMAKHYA BOTTLERSSaw Palmetto
KAMAKHYA BOTTLERSWheatgeyrn Oil
KAMAKHYA BOTTLERSDill Oil
KAMAKHYA BOTTLERSSoybean Oil
KAMAKHYA BOTTLERSClove Oil
KAMAKHYA BOTTLERSCinnamon bark Oil
KAMAKHYA BOTTLERSPeppermint Oil
KAMAKHYA BOTTLERSCaraway Oil
KAMAKHYA BOTTLERSGinger Oil
KAMAKHYA BOTTLERSPumpkin Seed Oil
KAMAKHYA BOTTLERSJojoba Oil
KAMAKHYA BOTTLERSBlack Seed Oil